Polityka prywatności

Administrator moich danych

Kto jest administratorem?Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych Global Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-261) przy ul. Jaracza 19 ( dalej określany jako Administrator) . Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail daneosobowe@gbuglobal.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@gbuglobal.com.pl.

 

W jakim celu przetwarzamy dane i na jakiej podstawie?

Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu:

  • przygotowania i przedstawienia oferty, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do przygotowania i przedstawienia oferty (tj. do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  • oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany lub w drodze zindywidualizowanych decyzji podejmowanych przez stosownie umocowanych pracowników w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia,
  • marketingu bezpośredniego produktów ubezpieczeniowych i usług własnych administratora (m.in. wysyłanie newslettera) obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – o ile wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Dane Państwa przekazujemy firmom ubezpieczeniowym, które na podstawie podanych przez Państwa danych, przedstawiają ofertę ubezpieczenia, co jest konieczne do realizacji umowy. Firmy te decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej podejmują automatycznie tj. bez udziału człowieka, lub w drodze zindywidualizowanych decyzji podejmowanych przez stosownie umocowanych pracowników na podstawie podanych we wniosku danych niezbędnych do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. Decyzje te są oparte o ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia umowy ubezpieczenia.

Podanie Państwa danych osobowych firmie ubezpieczeniowej jest konieczne do przygotowania oferty umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe przygotowanie oferty umowy ubezpieczenia, ani zawarcie umowy ubezpieczenia.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, brokerom, pracodawcom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 

Przez jaki okres przechowywane są Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

Natomiast w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

 

Jakie prawa mam co do danych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Natomiast w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w siedzibie Administratora lub wysyłając e-mail na adres daneosobowe@gbuglobal.com.pl albo pismo na adres Administratora podany wyżej.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.